fbpx

REGULAMIN SERWISU ZAREJESTROWANI.PL

§ 1 [postanowienia ogólne]
1. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego www.zarejestrowani.pl
świadczone są przez:
Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej
(36-100) ul. Obrońców Pokoju 33, nr KRS 0000787192, NIP 8141690548, REGON 383410155.
Dane kontaktowe: ul. Obrońców Pokoju 33, 36-100 Kolbuszowa
Email: info@znajdzgabinet.pl
Tel: +48 690 008 364
2. Serwis oraz dostępne w nim Oprogramowanie są dedykowane podmiotom
wykonującym świadczenia zdrowotne, medyczne lub paramedyczne. W szczególności
Oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej odpowiada wymogom prawnym
dotyczącym prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów (praktyka zawodowa
lub podmiot leczniczy – zakład rehabilitacji leczniczej).
3. Z uwagi na zawodowy charakter udostępnianych usług, Usługodawca wyłącza możliwość
bezpośredniego korzystania usług dostępnych w Serwisie przez konsumentów w rozumieniu
art. 221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem
Oprogramowania dostępnego w Serwisie www.zarejestrowani.pl. Określa on zasady
korzystania z serwisu www.zarejestrowani.pl oraz zasady świadczenia usług przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w Okresie Testowym.
5. W sytuacji, gdy Usługobiorca po zakończeniu Okresu Testowego, podejmie decyzję o
kontynuowaniu współpracy z Usługodawcą, strony określą zasady dalszej współpracy w
umowie sporządzonej na piśmie (umowa o świadczenie usług oraz umowa o powierzenie
danych osobowych do przetwarzania). W takim przypadku postanowienia niniejszego
Regulaminu znajdują posiłkowe zastosowanie, tj. do kwestii nieuregulowanych ww.
umowach.
§ 2 [definicje]
Pojęcia użyte w Regulaminie wskazane niżej, posiadają następujące znaczenie:
1. Hasło – ciąg znaków, na które składać się będą znaki liczbowe, litery oraz znaki specjalne,
niezbędne do przeprowadzenia autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło
określa Użytkownik podczas logowania się do Serwisu. Hasło nie może być ujawniane osobom
trzecim i powinno być przez Użytkownika przechowywane w taki sposób, aby uniemożliwić do
niego dostęp innym osobom.
2. Kalendarz – program komputerowy dostępny w Serwisie, służący do zarządzania
harmonogramem pracy Użytkownika lub grupy Użytkowników (w przypadku podmiotu
leczniczego), umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu wizyt u Użytkownika.
3. Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę, w ramach Serwisu,
umożliwiająca mu korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
4. Login – adres e-mail/nazwa wybrana przez Użytkownika podczas tworzenia Konta w Serwisie.
5. Oprogramowanie – oprogramowanie (software) dostępne po zalogowaniu do Serwisu, dzięki
któremu Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu. W skład Oprogramowania
wchodzi kalendarz oraz program do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej
wewnętrznej przez fizjoterapeutę / podmiot leczniczy.
6. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. RODO” – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.
9. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
www.zarejestrowani.pl.
11. Okres Testowy – okres odpowiadający 14 dniom kalendarzowym liczonym od dnia dokonania
Rejestracji w Serwisie, podczas których Usługodawca udostępnia Użytkownikowi
funkcjonalności dostępne w Serwisie w celu ich testowania.
12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych
za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy
– Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
13. Usługodawca – Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kolbuszowej.
14. Usługobiorca – podmiot wykonujący świadczenia zdrowotne, medyczne lub paramedyczne
(osoba fizyczne prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej lub osoba
prawna) który korzysta z usług dostępnych w Serwisie i Oprogramowaniu, a więc na rzecz
kogo lub na wskazanie kogo świadczone są usługi przez Usługodawcę. Usługodawca jako
Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych swoich pacjentów do
Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w § 12 na podstawie art. 28 RODO. W
przypadku Usługobiorcy, który utworzył w Serwisie tylko jedno Konto i korzysta jako jedyny z
Oprogramowania (nie zatrudnia ani nie współpracuje z innymi podmiotami), pojęcie
Usługobiorcy i Użytkownika stosuje się zamiennie (są tożsame).
15. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu i
Oprogramowania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy (sam Usługodawca lub osoba, której
Usługobiorca nadał określone uprawnienia do korzystania z funkcjonalności dostępnych w
Serwisie i Oprogramowaniu).
16. Usługobiorca a Użytkownicy. Usługobiorca jest stroną Umowy. Usługobiorca posługuje się̨
Użytkownikami przy korzystaniu z Usług (Usługobiorca będący osobą fizyczną może być́
równocześnie Użytkownikiem). Usługobiorca odpowiada za działania Użytkowników jak
zadziałania własne. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu skierowanymi do
Użytkownika i podlega w tym zakresie odpowiedzialności niezależnie od odpowiedzialności
Usługobiorcy.
§ 3 [korzystanie z Serwisu – wymogi ogólne]
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem,
pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz
możliwość i umiejętność komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z usług, świadczonych przez
Usługodawcę za jego pośrednictwem, wymagane jest posiadanie oprogramowania do
przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‘cookies’ – w przypadku
niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on
funkcjonować niepoprawnie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, zalecając
zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii
plików ‘cookies’. Technologia plików ‘cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów
informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi
do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom
ruchu w Serwisie.
3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez jego Użytkowników do umieszczania w nim lub
rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści bezprawnych.
§ 4 [rejestracja w Serwisie, korzystanie z Usług]
1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie wymaga dokonania
Rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta. Przed utworzeniem Konta niezbędne jest
zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptowanie ich
warunków (dokonanie potwierdzenia o zapoznaniu się z ich treścią poprzez odhaczenie
odpowiednich pól). Brak akceptacji Regulaminu i potwierdzenia zapoznania się z treścią
Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Oprogramowania.
2. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www, poprzez:
a) wpisanie maila oraz utworzonego przez Użytkownika Hasła, a następnie podanie imienia,
nazwiska oraz numeru telefonu,
b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptację jego treści,
c) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
d) kliknięcie w ikonkę kończącą proces rejestracji.
3. W przypadku gdy Usługobiorca (z uwagi na swoją strukturę organizacyjną) ma zamiar
uzyskania dostępu na więcej niż jedno stanowisko – tj. dla więcej niż jednego Użytkownika,
winien skontaktować się z Usługodawcą, w celu utworzenia niezbędnych powiązań Kont
Użytkowników w ramach struktury organizacyjnej Usługobiorcy.
4. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Usługobiorca zawiera umowę o świadczenie usług
przez Usługodawcę w Okresie Testowym. W ramach zawartej w ten sposób umowy,
Usługobiorca (a w przypadku utworzenia przez niego kilku Kont – każdy Użytkownik
wskazany przez Usługobiorcę) może testować poszczególne usługi, spośród usług aktualnie
oferowanych przez Usługodawcę.
5. Podczas Rejestracji lub logowania się do Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o:
a) udzielenie zgody na korzystanie z danych osobowych w celach marketingowych na rzecz
Usługodawcy lub podmiotu trzeciego (albo określonej grupy podmiotów). Udzielenie
takiej zgody jest dobrowolne i jej brak nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla
Użytkownika.
b) zapisanie się do newslettera. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne, a brak zapisu
nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla Użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo zmiany i korygowania swoich danych wprowadzonych podczas procesu
Rejestracji. W tym celu winien skorzystać z opcji dostępnych w ramach Konta.
6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych
przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych
dokumentów potwierdzających ich prawdziwość.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta, przy
tworzeniu którego użyto takich samych danych dostępowych.
8. Konta Użytkowania nie może być udostępniane osobom trzecim, a uprawnionym do
korzystania z Konta jest wyłącznie Użytkownik, który je założył.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania
Serwisu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku
z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu
teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były
uciążliwe dla Użytkowników. O planowanych pracach Usługodawca będzie informował ze
stosownym wyprzedzeniem.
11. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe
lub meteorologiczne itp.).
§ 5 [Okres Testowy]
1. W Okresie Testowym Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Serwis i dostępne w nim
Oprogramowanie w celu testowania dostępnych funkcjonalności (usług). Wraz z upływem
Okresu Testowego Konto Usługobiorcy przestanie być aktywne, a Usługobiorca nie będzie
mógł się do niego zalogować, chyba że strony zawrą stosowną umowę, w której ustalą
zasady dalszej współpracy. W przypadku gdy w imieniu i na rzecz Usługobiorcy utworzone
zostały także Konta kolejnych Użytkowników, powyższe dotyczy także dostępu do Kont
pozostałych Użytkowników.
2. Celem udostępnienia Serwisu i Oprogramowania przez Usługodawcę w Okresie Testowym
jest umożliwienie zapoznania się Usługobiorcy (i dalszych Użytkowników) z
funkcjonalnościami (usługami) dostępnymi w Serwisie i Oprogramowaniu, tak by
Usługobiorca mógł podjąć świadomą decyzję o ewentualnym dalszym, odpłatnym (lub
nieodpłatnym) korzystaniu z usług Usługodawcy, po zakończeniu Okresu Testowego.
3. Po zakończeniu Okresu Testowego lub ostatnich jego dniach w przypadku, gdy Usługobiorca
wyrazi chęć kontynuowania współpracy, Usługodawca przedstawi Usługobiorcy ofertę
współpracy oraz poprosi o zawarcie umów na piśmie (umowa o świadczenie usług oraz
umowa o powierzeniu danych do przetwarzania). Dalsze świadczenie usług przez
Usługodawcę odbywać się będzie na podstawie zawartych z Usługobiorcą umów.
4. W przypadku gdy Usługobiorca nie zamierza kontynuować współpracy z Usługodawcą po
zakończeniu Okresu Testowego, powinien on w terminie do ostatniego dnia Okresu
Testowego pobrać z Serwisu i Oprogramowania niezbędne mu informacje i dane które zapisał
w Serwisie i Oprogramowaniu podczas Okresu Testowego. Po zakończeniu Okresu Testowego
nastąpi dezaktywacja Konta Usługobiorcy (i dalszych Użytkowników).
5. Dezaktywacja Konta Usługobiorcy (i dalszych Użytkowników) skutkuje brakiem możliwości
zalogowania się przez Usługobiorcy (i dalszych Użytkowników) do Konta.
6. W ciągu kolejnych 4 tygodni od zakończenia Okresu Testowego, Usługobiorca ma obowiązek
wydać Usługodawcy dyspozycję w przedmiocie postępowania z danymi zapisanymi na
utworzonym przez niego Koncie. W szczególności może on zażądać od Usługodawcy
usunięcia tych danych. Decyzja ta jest dla Usługodawcy wiążąca.
7. W przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy (który po zakończeniu Okresu
Testowego nie nawiązał dalszej współpracy z Usługodawcą) w przedmiocie postępowania z
danymi, Usługodawca podejmie co najmniej 6 kolejnych prób nawiązania kontaktu z
Usługobiorcą (trzykrotny kontakt mailowy na mail podany przy rejestracji oraz co najmniej
trzykrotny kontakt telefoniczny (rozmowa/sms) na numer telefonu podany przy rejestracji) w
celu uzyskania informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej.
8. W sytuacji, gdy mimo podjętych kolejnych prób kontaktu z Usługobiorcą (który po
zakończeniu Okresu Testowego nie nawiązał dalszej współpracy z Usługodawcą) w sposób
opisany wyżej w ust. 7, Usługodawca nie otrzymał dyspozycji w przedmiocie postępowania z
danymi zapisanymi na Koncie utworzonym przez Użytkownika, Konto w Serwisie oraz
zapisane w nim dane zostaną trwale usunięte.
§ 6 [Rodzaje i zakres Usług]
1. W ramach Serwisu i dostępnego Oprogramowania, Usługodawca świadczy m.in. następujące
Usługi:
a) dostępu do kalendarza on-line, w którym Użytkownik dokonywać może wpisów
dotyczących rejestracji wizyt pacjentów,
b) dostępu do Oprogramowania dedykowanemu fizjoterapeutom do prowadzenia i
przechowywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (a po jej wydruku –
także w formie papierowej).
c) wysyłki sms-ów systemowych do pacjentów Usługobiorcy, tj. sms przypominających o
planowanej wizycie (usługa płatna – dostępna wyłącznie po nawiązaniu współpracy po
zakończeniu Okresu Testowego),
d) dostępu do statystyk wykonywanych świadczeń zdrowotnych,
e) dostępu do wzorów dokumentacji np. RODO, ankieta COVID-19, zgód i oświadczeń
pacjentów,
f) dostępu do bazy opinii prawnych (udostępnione fragmenty) których przedmiotem są
zagadnienia związane z prowadzeniem działalności fizjoterapeutycznej etc.
2. Stosownie do wymogów prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy (i dalszym
Użytkownikom) rodzaj oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej
odpowiadający formie prowadzenia przez Usługobiorcę działalności leczniczej, tj.:
a) albo oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej przez praktykę zawodową
b) albo oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy.
3. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy po zakończeniu Okresu Testowego Usługodawca może
dokonać zmian ww. oprogramowaniu, dostosowując je do potrzeb Usługobiorcy. Odbywać się
to będzie zawsze w oparciu o konkretne postanowienia umowne.
4. Katalog usług świadczonych przez Usługodawcę może być wzbogacany o kolejne usługi, o
czym Usługobiorcy będą na bieżąco informowani.
5. Dostęp do usług w Okresie Testowym jest bezpłatny.
6. Po zakończeniu Okresu Testowego, w przypadku kontynuowania współpracy wynagrodzenie
Usługodawcy określa umowa o świadczenie usług zawarta z Usługobiorcą na piśmie.
§ 7 [oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej]
1. Stosownie do wymogów prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Usługodawca posiada w swojej ofercie:
a) Oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji przez praktykę zawodową,
b) Oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy.
2. Wybór oferowanego przez Usługodawcę Oprogramowania do prowadzenia dokumentacji
medycznej powinien odpowiadać formie prowadzonej przez Usługobiorcę działalności
leczniczej (praktyka zawodowa lub podmiot leczniczy), tak by spełnione były wymogi prawne
dotyczące należytego prowadzenia dokumentacji medycznej. Usługodawca nie odpowiada
przy tym za ewentualne negatywne konsekwencje niewłaściwego doboru Oprogramowania
do prowadzenia dokumentacji medycznej przez Usługobiorcę.
3. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy po zakończeniu Okresu Testowego Usługodawca może
dokonać zmian w Oprogramowaniu, dostosowując je do potrzeb Usługobiorcy. Odbywać się
to będzie zawsze w oparciu o konkretne postanowienia umowne. Postanowienie § 7 ust. 2
ostatnie zdanie znajduje bezpośrednie zastosowanie.
§ 8 [licencja]
1. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji na Oprogramowanie dostępne w
serwisie www.zarejestrowani.pl , tj. do korzystania z kalendarza on-line oraz
Oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
2. W Okresie Testowym licencja udzielana jest:
a) nieodpłatnie,
b) bez ograniczeń terytorialnych,
c) na następujących polach eksploatacji:
(i) korzystanie przy użyciu internetu, na komputerze oraz urządzeniach mobilnych
(ii) edytowania treści dokonywanych wpisów (jednak bez możliwości usuwania
wpisów już wcześniej istniejących)
(iii) wydruk wpisów dokonywanych w Oprogramowaniu.
d) bez uprawnienia do udzielania dalszych licencji,
e) w przypadku gdy obok Usługodawcy z oprogramowania będą korzystać także w jego
imieniu i na jego rzecz także inni wskazani przez jego Użytkownicy – licencja udzielana
jest na korzystanie ze wskazanej (ustalonej między Usługodawcą a Usługobiorcą) liczbę
stanowisk – Kont Użytkowników.
3. Po upływie Okresu Testowego, w przypadku kontynuowania współpracy ww. licencja staje się
licencją odpłatną, a wynagrodzenie za korzystanie z licencji określa umowa zawarta między
stronami na piśmie.
4. Usługobiorca ani Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w
Oprogramowaniu (w szczególności w kodzie źródłowym) lub jakiejkolwiek ingerencji, jego
kopiowania czy dalszego udostępniania. Wszelkie tego typu czynności wymagają uprzedniej
zgody Usługodawcy.
5. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian i aktualizacji w oprogramowaniu, a
warunki korzystania z oprogramowania znajdują odpowiednie zastosowanie także do
Oprogramowania zawierającego wprowadzone zmiany.
§ 9 [odpowiedzialność]
1. Usługobiorca i Użytkownik są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności
swojego hasła do Konta.
2. Usługobiorca jako administrator danych osobowych pacjentów odpowiada za sposób
pozyskiwania tych danych, bezpieczeństwo procesów ich przetwarzania oraz ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentom za działania i zaniechania w tym zakresie.
W tym zakresie Usługobiorca odpowiada także za działania lub/i zaniechania Użytkowników,
których Konta zostały utworzone jako dla osób działających na rzecz Usługobiorcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek
uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie (działanie lub zaniechanie Użytkownika).
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji
umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, a także za zawartość i rzetelności prowadzonej
dokumentacji medycznej.
5. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Usługobiorcy, Użytkowników oraz osób trzecich
których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez wpisy dokonywane w
Serwisie i Oprogramowaniu, w szczególności w dokumentacji medycznej.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy lub/i Użytkownika za
szkody związane z faktem niestawienia się przez pacjenta na umówiony termin wizyty,
zarezerwowany za pośrednictwem kalendarza lub w inny dostępny sposób.
7. Usługodawca nie odpowiada także wobec Usługobiorcy lub/i Użytkownika za brak możliwości
zrealizowania zarezerwowanego za pomocą kalendarza lub w inny dostępny sposób terminu
wizyty z przyczyn leżących po stronie specjalisty.
8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany ani
uprawniony do sprawdzenia wpisów zamieszczanych przez Użytkowników.
9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne lub osób
którymi się posłużyli, a które wywołały szkodę, w szczególności w związku z podaniem
nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub
tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw
pokrewnych etc.
§ 10 [reklamacje]
1. W sytuacji, gdy świadczenie przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu jest
niezgodne z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami,
Usługobiorcy przysługuje prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje winny być zgłoszone w jeden z następujących sposobów:
a) drogą elektroniczną na adres mailowy:info@znajdzgabinet.biz
b) w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny:
Znajdź Gabinet Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 33, 36-100 Kolbuszowa.
3. Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Usługobiorcy, jego adres (jeśli
nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych
wobec sprzedaży dokonywanej przez Usługodawcę.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Usługobiorcę lub/i
Użytkownika przy rejestracji, a w przypadku, gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres
podany przez składającego reklamację.
6. Zastrzeżenia a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail:
info@znajdzgabinet.biz
§ 11 [dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca: Znajdź Gabinet Sp. z
o.o. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) ul. Obrońców Pokoju 33.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w
tym w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
3. Szczegółowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę określa
Polityka Prywatności.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług.
Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług przez Usługodawcę.
5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia
skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji,
lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem:
iod@znajdzgabinet.biz .
7. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Usługobiorca. Usługodawca będzie
przetwarzał dane osobowe pacjentów Usługobiorcy jako podmiot przetwarzający, w celu
realizacji usług dostępnych w Serwisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych
pacjentów Usługobiorcy przez Usługodawcę w Okresie Testowym są postanowienia § 12
Regulaminu.
8. Po upływie Okresu Testowego, w przypadku kontynuowania współpracy, przetwarzania
danych osobowych pacjentów Usługobiorcy przez Usługodawcę, odbywać się będzie w
oparciu o stosowną umowę o powierzenie danych osobowych do przetwarzania, zawartą na
piśmie.
9. Usługobiorca zapewnia, że przekazane przez niego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z
prawem, a ich przetwarzanie nie narusza praw osób trzecich. W tym zakresie Usługobiorca
ponowi wyłączną odpowiedzialność, a odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.
§ 12 [powierzenie przetwarzania danych osobowych pacjentów Użytkownika]
1. W celu świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług dostępnych w Serwisie,
Usługobiorca (jako administrator) powierza Usługodawcy (podmiotowi przetwarzającemu) do
przetwarzania dane osobowe swoich pacjentów zapisane w Serwisie i Oprogramowaniu,
będące danymi zwykłymi oraz szczególne kategorie danych (art. 9 RODO – dane o stanie
zdrowia) danymi szczególnymi.
2. Powierzane do przetwarzania dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób i rodzaj
danych:
Kategorie osób
których dane dotyczą Rodzaj danych osobowych
Dane Pacjentów Dane osobowe „zwykłe” (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy,
nr telefonu, adres zamieszkania)
Dokumentacja medyczna
Dane osobowe szczególnie chronione – dane obejmujące
dokumentację medyczną (w tym wywiad, rozpoznanie,
zalecenia etc.)
3. Powierzenie przetwarzania obejmuje wszystkie operacje na danych osobowych, zgodnie z
definicją przetwarzania wskazaną w art. 4 ust.2 RODO.
4. Usługobiorca zapewnia, że uzyskuje i przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie
z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.
5. Usługodawca zapewnia wystarczające gwarancje, by przetwarzanie Danych osobowych
spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa Danych osobowych, zgodnie ze standardami RODO. W związku z powyższym,
uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, przetwarzający wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu
ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewni:
a) ochronę kryptograficzną,
b) zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
c) zdolność do przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
6. Usługodawca zobowiązuje się do:
a) podjęcia przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, a także do
stosowania przez cały czas takiego przetwarzania, stosownych środków organizacyjnych i
technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych,
b) prowadzenia wymaganej przez prawo odnoszące się do przetwarzania danych osobowych
dokumentacji, w tym polityk, rejestrów, wykazów czy zbiorów,
c) współpracowania z organami nadzoru uprawnionymi do kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie danych, w zakresie i w sposób określony przez taki organ,
d) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków, podjętych środków zaradczych
7. Nadto Usługodawca zobowiązuje się zapewnić by:
a) dostęp do danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez
Usługodawcę
b) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się na piśmie do
zachowania w tajemnicy takich danych osobowych, jak również sposobów ich
zabezpieczenia.
8. Mając na względzie treść art. 24 ust. 6 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
Usługodawca jest obowiązany w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji
związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją tej umowy. Podmiot ten jest
związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.
Personel
Dane osobowe, loginy i dane kontaktowe niezbędne do pracy
personelu Usługobiorcy w udostępnionym przez Usługodawcę
Oprogramowaniu.
9. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcę o:
a) każdym wszczętym lub i prowadzonym postępowaniu oraz zapadłym orzeczeniu
dotyczącym danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia,
b) każdym stwierdzonym przez Usługodawcę naruszeniu ochrony danych osobowych lub
wiarygodnym zagrożeniu takiego naruszenia (w terminie 36 godzin od dowiedzenia się o
takim naruszeniu).
c) każdej zapowiedzi albo każdym rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub
postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych.
10. Informacja na temat każdego przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit b) powyżej, zawierać
będzie także możliwie szczegółowy opis:
a) charakteru naruszenia lub zagrożenia naruszenia ochrony danych osobowych w tym
kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą,
b) możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych
c) środków zastosowanych lub proponowanych przez Usługodawcę do zastosowania w
celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
11. Powyższy obowiązek informacyjny realizowanych będzie przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy oraz numer telefonu Usługobiorcy
podane przy Rejestracji, a także (o ile Usługobiorca podał takie dane w panelu użytkownika
na dodatkowy – alarmowy adres mailowy i nr telefonu.
12. Usługodawca zobowiązuje się wspierać Usługobiorcę we wszystkich sprawach dotyczących
danych osobowych, w zakresie świadczonych w Serwisie usług, w szczególności poprzez:
a) udzielanie informacji i wyjaśnień,
b) udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów dotyczących danych
osobowych
c) umożliwienie, z poszanowaniem poufności ewentualnych innych powierzonych
Usługodawcy danych:
(i) wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach
informatycznych
(ii) dokonywania przeglądów systemów informatycznych
(iii) przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych
13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy także wsparcia Usługobiorcy w
wywiązywaniu się przez niego z obowiązku udzielenia osobie, której dane dotyczą informacji
na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz innych obowiązków Usługobiorcy
wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej praw,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
14. Usługobiorcy przysługuje prawo audytu w zakresie i na zasadach określonych w art. 28
RODO.
15. Usługobiorca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innego
podmiotu przetwarzającego (dalej „Inny podmiot przetwarzający”) w celu i w zakresie
realizacji w imieniu Usługobiorcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania danych
osobowych.
16. Usługodawca zobowiązany jest to uprzedniego poinformowania Usługobiorcy o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Innych podmiotów
przetwarzających. W tym wypadku Usługobiorcy przysługują uprawnienia opisane w art. 28
RODO.
17. Informacja, o której mowa w ust. 16 powyżej, winna być przekazana drogą mailową na
adres: Usługobiorcy podany przy Rejestracji w Serwisie i zawierać:
a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego,
b) określenie czynności przetwarzania danych osobowych w celu wykonania których
Usługodawca będzie korzystać z usług Innego podmiotu przetwarzającego.
18. Usługodawca oświadcza, że aktualny wykaz podmiotów, z usług których korzysta świadcząc
usługi dostępne w Serwisie (a więc w stosunku, do który następuje dalsze podpowierzenie
przetwarzania danych osobowych) zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu (link).
19. Po zakończeniu Okresu Testowego niezależnie od sposobu lub przyczyny i niekontynuowaniu
przez Usługobiorcy dalszej współpracy, Usługodawca niezwłocznie podejmie niezbędne akty
należytej staranności w celu zakończenia przetwarzania powierzonych mu przez Użytkownika
danych osobowych. W tym celu Usługodawca zastosuje procedurę opisaną w § 5 ust. 6-8
Regulaminu.
20. Odpowiedzialność Stron określają postanowienia RODO, Kodeksu cywilnego oraz niniejszy
Regulamin.
21. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Usługobiorcy
umyślnym działaniem lub zaniechaniem. W innym przypadku, Usługodawca ponosi względem
Usługobiorcy odpowiedzialność na zasadzie winy.
22. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, podwykonawców i
innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za działanie i
zaniechanie własne.
§ 13 [rozwiązanie umowy]
1. Umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę w Okresie Testowym wygasa z chwilą
zakończenia Okresu Testowego.
2. W Okresie Testowym:
a) Usługobiorca może w każdej chwili bez podania przyczyny rozwiązać umowę. W tym
celu powinien dokonać usunięcia swojego Konta (i ewentualnie Kont dalszych
Użytkowników),
b) Usługodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę, jeśli działanie Usługobiorcy
lub/i kolejnych Użytkowników w sposób rażący narusza przepisy prawa, Regulaminu
lub w sposób oczywisty godzi w wizerunek Serwisu. W tym celu Usługodawca
najpierw dokona dezaktywacji Konta/Kont, a po kolejnych 4 tygodniach trwale usunie
Konto/Konta wraz z danymi zapisanymi w Serwisie i Oprogramowaniu. Postanowienia
§ 5 ust. 6-7 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.
3. Zasady rozwiązywania umowy po Okresie Testowym określi umowa zawarta na piśmie między
stronami.
§ 14 [postanowienia końcowe]
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczenie usług odbywało się na najwyższym
poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w
przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w
związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa
polskiego.
3. Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze
stosownym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Usługobiorcy zapoznanie się z nową
treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie
naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Usługobiorcę.
4. Postanowienia Regulaminu dotyczą wprost zasad świadczenia usług na rzecz Usługobiorców
w Okresie Testowym. Natomiast po upływie Okresu Testowego między stronami reguluje
zawarta umowa na piśmie, a niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie posiłkowo
– w kwestiach nie uregulowanych w umowie. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo
przed postanowieniami umownymi.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2021 roku.

NASI PRZYJACIELE

Sklep internetowy dla fizjoterapeutów, w którym znajdziesz wszystko

Szkolenia konceptu Radosława Składowskiego

Idealna kawa na dobry początek dnia

Fizjoterapeutyczna wiedza na każdym poziomie zaawansowania

NAPISZ DO NAS

  Znajdź Gabinet Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi...

  ADRES

  Kolbuszowa,
  ul. Obrońców Pokoju 33

  GODZINY PRACY

  Pon. – Pt. 8:00 – 20:00

  TELEFON

  Copyright © 2023 Fizjorejestracja